Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2021 r. wyniosło – 5.657,30 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 1044).

Okres1.12.2021 r. – 28.02.2022 r.
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia282,87 zł
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia339,44 zł
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia396,01 zł
przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia226,29 zł

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek: