Sprawdzający

Egzamin sprawdzający

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), którego § 7 brzmi: "Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia."

Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego:
  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego
  2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
  3. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem okresu oraz zakresu przyuczenia.
  4. Dowód opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego.
Opłaty za egzaminy:
  • Egzamin sprawdzający - 346,23 złote
  • Wydanie duplikatu świadectwa - 26,00 złotych

AKTUALNY WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU ZNAJDUJE SIĘ POD PONIŻSZYM LINKIEM:

wniosek-egzamin-sprawdzający