Czeladniczy


Egzamin czeladniczy ( Dz. U. z dnia 20 grudnia 2019 r. poz. 2468)
Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. Ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych,
 2. Jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, w której realizuje dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników, oraz młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u rzemieślnika,
 3. Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin,
 4. Jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 5. Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin,
 6. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin,
 7. Posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin,
 8. Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczeniu o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego młodociani pracownicy:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
 • fotografia ( aktualna, czytelnie podpisana),
 • potwierdzenie opłaty egzaminacyjne z podaniem imienia i nazwiska zdającego,
 • kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, w przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy,
 • zaświadczenie o nauce zawodu wystawione przez pracodawcę - do pobrania w zakładce CECH - DOKUMENTY DO POBRANIA- Zaświadczenie do egzaminu czeladniczego.

Koszty egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca

Opłaty za egzaminy:

 • Egzamin czeladniczy - 969,46 złotych
 • Egzamin czeladniczy poprawkowy - 484,73 złotych
 • Wydanie duplikatu świadectwa - 26,00 złotych

AKTUALNY WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU ZNAJDUJE SIĘ POD PONIŻSZYM LINKIEM:

wniosek-egzamin-czeladniczy

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną w zakresie egzaminu:

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE EGZAMINU CZELADNICZEGO