Cech istnieje od 1953 roku, działa zgodnie ze Statutem Cechu, Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. W skład Zarządu wchodzą: Starszy Cechu, 2 Podstarszych, Sekretarz, Skarbnik i Członkowie Zarządu.

 

 

 • Od 01.02.2009 r. powołano Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krotoszynie, którego organem założycielskim i prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie.

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub jego zastępcę oraz Dyrektora Biura Cechu. Pracą Biura Cechu kieruje Dyrektor Biura.

 

 

 

Zrzeszamy blisko 190 zakładów rzemieślniczych w których prowadzone jest przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych. Ogólna liczba zrzeszonych zakładów rzemieślniczych to 208 .

 

Działalność biura CRR

 • organizujemy szkolenia BHP,
 • prowadzimy nadzór nad przygotowaniem zawodowym:
 • spisujemy umowę o naukę zawodu z pracownikami młodocianymi,
 • współpraca z samorządem powiatu i gmin, dyrektorami szkół zawodowych,
 • kompletowanie i przyjmowanie wniosków o przystąpienie do egzaminów czeladniczych,
 • sporządzamy dokumenty takie jak:
  •  wniosek o refundacje,
  • zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowisk,
 • obsługa rzemieślników w zakresie deklaracji ZUS, podatków dochodowych od osób fizycznych,
 • organizujemy spotkania środowiskowe.
 •